Přijímání žáků pro rok 2020

Přihlášky ke studiu musí zájemci odevzdat (zaslat) do 1. 3. 2020. Jednotné přijímací zkoušky se budou konat v úterý 14. 4. 2020 a ve středu 15. 4. 2020 (přihlášení uchazeči obdrží pozvánky: do školy uvedené na prvním řádku přihlášky na úterý 14.4. a do školy uvedené na druhém řádku přihlášky bude pozvánka na středu 15.4.).

Kritéria platná pro přijímání v roce 2020: ZDE

Počty přijímaných uchazečů: do všech tří oborů se přijímá po jedné třídě (max po 30 žácích).

Všechny 3 vyučované obory jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou a jsou vyučovány pouze v denní formě studia

ekonomický obor: OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02, ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE

informatický obor: Informační technologie 18-20-M/01, ŠVP MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

elektrotechnický obor: Elektrotechnika 26-41-M/01, ŠVP ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE

Pro rozhodování o přijetí ke studiu na SOŠ Blatná není třeba výstupní hodnocení ze základní školy. Lékařské potvrzení musí být povinně již na přihlášce pro obor Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika tedy kód 26-41-M/01), který není vhodný pro žáky s poruchou jemné motoriky rukou. Až po přijetí musí být před nástupem ke studiu doplněno lékařské potvrzení o schopnosti studia oboru (včetně praxí) i pro obory Obchodní akademie a Informační technologie (obory sice nemají zdravotní omezení a to ani na praxích mimo školu, ale z formálních důvodů se pro budoucí praxe na podniku vyžaduje lékařské potvrzení – doporučujeme řešit lékařským doporučením již na přihlášce i u těchto oborů, jinak bude nutné toto doplnit do začátku školního roku).

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ) nebo je zde k dispozici ke stažení a vytištění varianta PŘIHLÁŠKA SOŠ Blatná jako 1. škola nebo 1. strana ve variantě PŘIHLÁŠKA SOŠ Blatná jako obě školy (hlásí-li se k nám na dva obory) (zadní strana viz předešlá varianta). Pozor: přihlášku je v případě podávání dvou přihlášek na dvě školy samozřejmě nutno vyplnit dvojmo (stejně, neměnit pořadí) a poslat (doručit) na obě školy nejpozději do 1. března! Pořadí škol na „novém“ formuláři přihlášky je závazné pro termín jednotných přijímacích testů (na 1. škole koná testy v 1. termínu, na 2. škole ve druhém termínu), ale není závazné pro to, na kterou školu žák nastoupí, rozhodující je až kam odevzdá zápisový lístek. (Pozn. zápisový lístek vydává základní škola – je přísně evidovaný – nebo u uchazečů, kteří již ZŠ absolvovali dříve, nutno zápisový lístek vyzvednout na odboru školství krajského úřadu dle místa bydliště).

Informace ke studiu (o učebnicích, možnosti ubytování, stravování atd.) budou rodičům žákům, kteří přijetí potvrdí odevzdáním zápisového lístku, zaslány koncem června a vyvěšeny na www.blek.cz

——————————————————————————————————————-

Informace k vyhodnocení 1.kola přijímacího řízení:

Přijetí v 1. kole bude oznámeno formou vyvěšení ve škole a na webu školy pod přiřazeným kódem (viz kritéria, 60% test a 40% prospěch ZŠ) a to na konci dubna (konkrétní den závazný pro všechny školy stanoví MŠMT – upřesníme). Poštou se zasílá jen případné rozhodnutí o nepřijetí. Přijetí nabude platnost až po odevzdání zápisového lístku škole (až teprve současně s odevzdáním zápisového lístku obdrží uchazeč/zákonný zástupce písemné rozhodnutí o přijetí)! Kód, pod kterým budou po celkovém uzavření 1. kola koncem dubna uveřejněny výsledky, mají všichni uchazeči na pozvánce (evidenční číslo žáka).
Termín pro potvrzení přijetí odevzdáním zápisového lístku škole je všude 10 pracovních dnů po vyvěšení výsledků (v zákonné lhůtě odevzdaný zápisový lístek však již nelze vzít zpět, výjimkou jedině doložené přijetí na odvolání na druhou ze škol). CERMAT všem školám zašle opravené testy (výsledky lepšího z obou pokusů) až koncem dubna, výsledky tedy nelze sdělit dříve než v den vyvěšení na webu školy. Nezapomeňte, že zápisový lístek musí být podepsán žákem i jeho zákonným zástupcem
Informace ke studiu (o učebnicích, možnosti ubytování, stravování atd.) budou rodičům žákům, kteří přijetí potvrdí odevzdáním zápisového lístku, zaslány koncem června (a vyvěšeny na www.blek.cz)
V případě, že se některý uchazeč umístí „pod čarou“ (tedy vyvěšen jako „nepřijat“) – je vhodné v klidu vyčkat respektive ihned kontaktovat ředitele a podat odvolání, kterému pravděpodobně ředitel obratem vyhoví („autoremedurou“), protože ne všichni „přijatí“ (vyvěšení „nad čarou“) odevzdají do 10 dnů zápisový lístek a tím se budou postupně uvolňovat další volná místa pro přijetí.