Ředitel SOŠ Blatná vyhlašuje 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijímání žáků do 1. ročníku roku 2022/2023. Přihlášky lze podávat průběžně až do 29. 8. 2022 (přihlášku označte „3.kolo“, musí obsahovat prospěch ze ZŠ z pololetí 8. ročníku a pololetí 9. ročníku potvrzený základní školou). Hlásit se mohou uchazeči, kteří zatím neodevzdali zápisový lístek na žádnou školu.

Pro třetí kolo přijímacího řízení je nabízeno:

6 míst pro ŠVP Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika 24-41-M/01)
3 místa pro ŠVP Moderní informační technologie (RVP Informační technologie 18-20-M/01)
3 místa pro ŠVP Obchodní akademie (RVP Informační technologie 63-41-M/02)

„Pro 3. kolo přijímacího řízení platí dodatek kritérií přijímacího řízení: konání přijímacího testu lez prominout v případě žáků, kteří doloží absolvování písemného přijímacího testu
jednotné přijímací zkoušky na jiné škole (na kterou v kole prvním nebyli přijati – neodevzdali zápisový lístek) a prospěli v 1. pololetí 8. a 9. ročníku ZŠ. Těmto uchazečům lze vydat
rozhodnutí i bezprostředně po obdržení přihlášky a to až do naplnění kapacity přijímacího řízení pro daný obor snížené o číslo 1. Uchazeči, kteří ve 2. (či dalším) kole podmínku doložení
absolvování přijímacího testu nesplní, mohou být přijati na základě úspěšného vykonání přijímacího testu z českého jazyka a matematiky. Pozvánku k případnému přijímacímu testu
zašle ředitel školy.

Další informace na webu školy www.blek.cz či osobně u ředitele či zástupce ředitele (kontakty viz web školy).

V SOŠ Blatná dne 27. 6. 2022