DŮLEŽITÉ:


Ve školním roce 2021/20221. 9. 2021 bude od 1. 9. 2021 provoz školy probíhat v souladu se:

Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid 19 vydaným MŠMT 

a

Mimořádným opatřením MZ č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN MZ.

Základní informace:

  • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Výjimky jsou uvedené v tomto opatření a v aktuálně platném mimořádným opatření.
  • osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školském výchovném a ubytovacím zařízení (domov mládeže) není podmíněna předložením negativního testu/ukončeným očkováním/prodělanou nemocí. Pro děti a žáky platí pravidla vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení ochranných prostředků, tzn. všichni děti a žáci jsou povinni nosit ve společných prostorech respirátor nebo roušku, výjimka je stanovena pro pobyt na pokojích.
  • ve škole proběhne na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví preventivní screeningové testování neinvazivními antigenními testy dětí žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
  • testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), tuto skutečnost doloží „papírovým“ certifikátem (potvrzením), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  • pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření (podrobněji viz. výše odkaz „Soubor doporučení“ a „Mimořádné opatření“)
  • v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

Podrobně budou o pravidlech provozu školy informováni v průběhu úvodní třídnické hodiny dne 1. 9. 2021.

Novinky, Události

Nejnovější

 

Účastníme se projektu:

Vaše Mateřská škola v Lednici pro Sluníčka, Koťátka, Kuřátka a Včeličky

Šablony 2019 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014965

Základní informace o škole:

Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 (zkráceně SOŠ Blatná) je škola s více než šedesátiletou tradicí. V současné době nabízí celkem tři studijní obory (ŠVP) zakončené maturitou: Obchodní akademie, Elektronické počítače a Moderní informační technologie.

Škola je moderně vybavena, má pět učeben výpočetní techniky (a další dvě odborné elektrotechnické učebny s PC), každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Projektory jsou ve všech učebnách. Moderní areál školy nabízí kromě učeben travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.

Součástí areálu je rovněž tělocvična, domov mládeže, školní jídelna - vše propojeno spojovací chodbou.

Fotografie školy a jejího vybavení si můžete prohlédnout ve složce "O škole/fotogalerie".

SOŠ Blatná je „státní“ (přesněji krajskou) školou, studium je tedy bezplatné (bez školného).

Studenti i pedagogové se zapojují do mezinárodních projektů, eTwinnigový projekt školy byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším mezinárodním eTwinnigovým projektem středních škol v celé Evropě! Někteří absolventi pokračují ve studiu v zahraničí. Velké procento žáků každoročně začíná studovat na vysokých školách, především s technickým a ekonomickým zaměřením.

Během osobní návštěvy školy si můžete prohlédnout celý areál školy. Mimo jiné pět špičkových počítačových učeben, přednáškový a kulturní sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí – projektory jsou ve všech učebnách. K výuce jsou využívány  interaktivní tabule, jako písárny učebny VYT.  Dále můžete navštívit elektrotechnické laboratoře, posilovnu, tělocvičnu s umělým povrchem, venkovní hřiště navazující na krásné klidné prostředí zámeckého parku (celá škola je obklopena zelení), knihovnu s informačním centrem, školní jídelnu i domov mládeže (s dvou a třílůžkovými pokoji se sprchou a WC, WiFi připojení k Internetu).

Škola má dobré podmínky pro sportovní vyžití žáků, v atletice škola získává přední umístění ve středoškolském poháru. Oblíbenými sporty žáků jsou také odbíjená, florbal, basketbal, malá kopaná a softbal (škola má softbalové hřiště). Ve volném čase žáci využívají venkovní hřiště, tělocvičnu, posilovnu, samozřejmostí je přístup k počítačům i po vyučování. Všechny počítače jsou připojeny na Internet linkou s vysokou propustností. V areálu jsou nápojové automaty. Školní kuchyně je známá kvalitou jídel. Při zajišťování některého vybavení a akcí pomáhá i Nadační fond školy.

Další informace o škole získáte v části "O škole" a při osobní návštěvě, na adrese:

SOŠ Blatná, V Jezárkách 745,
388 17 Blatná

tel. 383 412 211
web: www.blek.cz
e-mail: skola@blek.cz