Škole

Střední odborná škola Blatná má šedesátiletou tradici. V roce 2018 oslavila 60. výročí existence.

V současné době SOŠ Blatná nabízí tyto tři obory:

•63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE – obor Obchodní akademie

•18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – obor Moderní informační technologie

•26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – obor Elektronické počítače

Škola je moderně vybavena, má pět učeben výpočetní techniky, každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Modernizací prošel také areál školy, který nabízí travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.

Součástí areálu je rovněž tělocvična a domov mládeže – vše propojeno spojovací chodbou. V budově školy je i školní jídelna.
Fotografie školy a jejího vybavení si můžete prohlédnout ve složce fotogalerie.

Studenti i pedagogové se zapojují do mezinárodních projektů, eTwinnigový projket školy byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším mezinárodním eTwinnigovým projektem středních škol v celé Evropě! Někteří absolventi pokračují ve studiu v zahraničí. Velké procento žáků se každoročně dostává na vysoké školy, především s technickým a ekonomickým zaměřením.

Škola má v areálu vlastní jídelnu a domov mládeže s dostatečnou kapacitou. SOŠ Blatná je „státní“ (přesněji krajskou) školou, studium je tedy bezplatné (bez školného). Je připravováno vyřešení bezbariérového přístupu do areálu školy, šatny jsou nově vybaveny uzamykatelnými skříňkami.

Během osobní návštěvy školy si můžete prohlédnout celý areál školy, mimo jiné pět špičkových počítačových učeben, přednáškový a kulturní sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí – projektory budou ve všech učebnách, využívá se i interaktivních tabulí, jako písáren se využívá učeben VYT, dále elektrotechnické laboratoře, posilovna, tělocvična s umělým povrchem, venkovní hřiště navazující na krásné klidné prostředí zámeckého parku (celá škola je obklopena zelení), knihovna s informačním centrem, školní jídelna i domov mládeže (s dvou a třílůžkovými pokoji se sprchou a WC, WiFi připojení k Internetu).

Škola disponuje přednáškovým sálem s podiem vybaveným audiovizuální a IT technikou s kapacitou 90 lidí. Nabízíme možnost pronájmu přednáškového sálu pro pořádání různých akcí. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 383 412 211 nebo e-mail: skola(zavináč)blek.cz

Další informace o škole získáte při osobní návštěvě, na adrese:

SOŠ Blatná, V Jezárkách 745,
388 17 Blatná

tel. 383 412 211
web: www.blek.cz
e-mail: skola@blek.cz

IČ: 60650486

DIČ: CZ60650486

Identifikátor zařízení („REDIZO“)     600 008 703

Zřizovatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2

Pracoviště: B. Němcové 49/3

370 76  České Budějovice

 

 

 

Přijímání žáků

Přijímací řízení 2023

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023 – KE STAŽENÍ ZDE

KAŽDÝ UCHAZEČ MUSÍ VYKONAT JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU (POVINNOU PRO VŠECHNY MATURITNÍ OBORY), JEJÍ VÝSLEDEK BUDE TVOŘIT 60% CELKOVÉHO VÝSLEDKU A 40% BUDE TVOŘIT PROSPĚCH ZE ZŠ (KONEC 8. ROČNÍKU A POLOLETÍ 9. ROČNÍKU).

Všechny 3 vyučované obory jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou a jsou vyučovány pouze v denní formě studia.

EKONOMICKÝ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02, ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE

INFORMATICKÝ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 18-20-M/01, ŠVP MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNICKÝ OBOR: ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, ŠVP ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE

DO KAŽDÉHO Z OBORŮ SE PRO ROK 2023 / 2024 BUDE PŘIJÍMAT 30 ŽÁKŮ.

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ)

Přihlášky ke studiu (do 1. kola) musí zájemci odevzdat (zaslat) do 1. 3. 2023.

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ).  Pozor: přihlášku je v případě podávání dvou přihlášek na dvě školy samozřejmě nutno vyplnit dvojmo (stejně, neměnit pořadí) a poslat (doručit) na obě školy nejpozději do 1. března! Pořadí škol na formuláři přihlášky je závazné pro termín jednotných přijímacích testů (na 1. škole koná testy v 1. termínu, na 2. škole ve druhém termínu), ale není závazné pro to, na kterou školu žák nastoupí, rozhodující je až kam odevzdá zápisový lístek. (Pozn. zápisový lístek vydává základní škola – je přísně evidovaný – nebo u uchazečů, kteří již ZŠ absolvovali dříve, nutno zápisový lístek vyzvednout na odboru školství krajského úřadu dle místa bydliště).

Pro rozhodování o přijetí ke studiu na SOŠ Blatná není třeba výstupní hodnocení ze základní školy. Lékařské potvrzení musí být povinně již na přihlášce pro obor Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika kód 26-41-M/01). Až po přijetí musí být před nástupem ke studiu doplněno lékařské potvrzení o schopnosti studia oboru (včetně praxí) i pro obory Obchodní akademie a Informační technologie (obory sice nemají zdravotní omezení a to ani na praxích mimo školu, ale z formálních důvodů se pro budoucí praxe na podniku vyžaduje lékařské potvrzení – doporučujeme řešit lékařským doporučením již na přihlášce i u těchto oborů, jinak bude nutné toto doplnit do začátku školního roku).

Přijetí je nutno potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků (zápisový lístek obdržíte v ZŠ). Zápisový lístek musí být podepsán žákem i zákonným zástupcem. Zápisový lístek lze odevzdat osobně či zaslat doporučeně poštou (pak je rozhodující datum na razítku pošty).

V případě, že by ke dni vyvěšení byl žák uveden jako „nepřijat“ pro větší počet uchazečů je vhodné ihned kontaktovat ředitele a podat odvolání (po odevzdání zápisových lístků je pravděpodobné přijetí na místo těch, kteří ZL neodevzdají).

Obecné informace k přijímacím testům jsou na webu: https://prijimacky.cermat.cz/

Případné dotazy k přijímání do SOŠ Blatná u ředitele školy: skola@blek.cz | 383412212