Maturitní zkoušky – 2022

Seznam povinné literatury k maturitě – ČJ

—–

Maturitní zkoušky JARO 2021

Poslední aktualizace:

Termíny maturitních zkoušek:

 24. až 26. 5. 2021 – Didaktické testy společné části MZ:

28. 5. 2021 – Praktická MZ:

Profilová ústní MZ:

9. až 11. 6. 2021 4. A
7. 6. až 8. 6. 2021 4. B
7. 6. až 8. 6. 2021 4. C

Aktualizace ze dne 4.3.2021: upozorňujeme, že názor pana premiéra z novinového rozhovoru, že „maturity budou přiděleny „úřednicky“, je zatím jen jeho názorem a MŠMT ani sdružení středních škol i většina jednotlivých škol s takovým řešením zásadně nesouhlasí. I v SOŠ Blatná se ztotožňujeme s prohlášením CZESHA viz ZDE. I ve složitých podmínkách žáky 4. ročníku vyučujeme a na maturitu připravujeme a 4 roky jsme připravovali (a oni se na maturitu připravují). Věříme, že k uvažované devalvaci úsilí žáků i pedagogů a vzdělávaní obecně nedojde.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky:

3. 5. 2021 – MATEMATIKA, ANGLICKÝ JAZYK

4. 5. 2021 – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Praktická maturitní zkouška:

7. 5 2021

Ústní profilové zkoušky a ústní část společné maturitní zkoušky z anglického jazyka a českého jazyka a literatury:

17. 5. 2021 – 21. 5. 2021

 

PRO MATURITU V TERMÍNU JARO 2021 STANOVIL MINSTR ŠKOLSTVÍ AŽ DNE 29.1.2021 „OPATŘENÍ“ KTERÉ JE DOSTUPNÉ NA WEBU ZDE

Do 1. 12. 2020 termín pro přihlášení k MZ Jaro 2021 (všichni žáci 4. ročníku odevzdají přihlášku řediteli školy) – SPLNĚNO

Novelou školského zákona dochází s účinností od 1. 10. 2020 k přesunu písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky. Ve společné části tedy zůstávají jen didaktické testy z ČJL a buď z cizího jazyka nebo z MAT (hodnocené centrálně CERMATem). Písemná práce a ústní zkouška budou konány v profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka zvoleného ve společné části maturitní zkoušky. Nově se do školského zákona doplňuje ve společné části maturitní zkoušky nový nepovinný zkušební předmětmatematika rozšiřující. Tento zkušební předmět nahrazuje jako rovnoprávná maturitní zkouška stávající výběrovou zkoušku realizovanou formou pokusného ověřování Matematika+. Jedná se o zkoušku z matematiky na vyšší úrovni, obsahově i formálně obdobný zkoušce Matematika+. Didaktický test bude centrálně zadáván a vyhodnocován Centrem jako ostatní didaktické testy společné části maturitní zkoušky a jeho základní náležitosti jsou dány novelou školského zákona.

Dne 15.10.2020 byla  vydána novela „maturitní vyhlášky“ platná pro MZ od jara 2021 – najdete ji na webu CERMAT v části Maturitní zkoušky v oddílu Maturita jaro 2021 v části Právní předpisy.

Didaktické testy společné části MZ: počátek května 2021 dle jednotného zkušebního schématu pro Jaro 2021 (vydává MŠMT), Písemná část z ČJL a z ANJ/NEJ má být od jara 2021 organizována/hodnocena školami stejně jako všechny ústní zkoušky a praktická MZ

Pravděpodobně od 17.5 do 21. 5. 2021 ústní MZ (profilové i ústní zkoušky společné části).

Termíny mohou být posunuty po vydání jednotného zkušebního schématu pro Jaro 2021.

(studijní volno k přípravě na ústní MZ: plánováno 10. až 14. 5. 2021)

MZ – zodpovídá – ředitel školy, dále zástupce ředitele, TU 4. ročníků, zadavatelé, hodnotitelé, jmenovaný školní komisař, lokální technik DDT

Profilová maturitní zkouška 

Písemná práce z českého jazyka je vytvoření souvislého textu odpovídající slohové práci s minimálním rozsahem 250 slov v čase 110 minut včetně času pro volbu zadání. Žák si ze 4 zadání zvolí jedno.

Písemná práce z cizího jazyka je vytvoření souvislého textu s minimálním rozsahem 200 slov v čase 60 minut včetně času pro volbu zadání. Žák si ze 2 zadání zvolí jedno.

Seznam literárních děl, z nichž si žák k ústní zkoušce z českého jazyka volí 20 děl, včetně pravidel pro jejich výběr, je uložen ZDE. Seznam zvolených děl předá žák nejpozději do 31. 3. 2021 svému vyučujícímu českého jazyka.

Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky

(3 povinné + max. 2 nepovinné    a od roku 2020/21 i písemné práce a ústní zkouška z ČJL a z cizího jazyka pokud byl zvolen ve společné části):

 

pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika – ŠVP Elektronické počítače (4A)

3 povinné zkoušky:   praktická MZ z odborných předmětů – v délce 360 minut

                        ústní MZ z Elektrotechniky

ústní MZ z Programování nebo Operačních systémů – dle volby žáka

nabídka nepovinných zkoušek (ústní MZ):

Programování nebo Operační systémy (nebyl-li předmět zvolen v povinné části), případně Matematika či Anglický jazyk (jako ústní zkoušky pokud nebyly zvoleny ve společné části MZ, u ANJ nebo NEJ je nepovinná profilová zkouška ústní doplněna i písemnou prací, jen nemá didaktický test – dle novely školského zákona §79 odst 5).

 

pro obor 18-20-M/01 Informační technologie – ŠVP Moderní informační technologie (4B)

3 povinné zkoušky:                         

2 ústní zkoušky z odborných informatických předmětů

– první zkouška volba z nabídky Programování (PRO) nebo Operační systémy (OPS)

– druhá zkouška Grafika a zpracování digitálního záznamu (GRA+ZDZ)

praktická zkouška z odborných předmětů ( v délce 360 minut) náplň PRZ je dána učivem předmětu odborných předmětů TIT, WET, GRA, ZDZ, PRO, DAT, OPS, KAS

nabídka nepovinných zkoušek (max. dvě):

předměty nezvolené v rámci povinných zkoušek profilové části – tedy Programování nebo Operační systémy, případně Matematika či Anglický jazyk (jako ústní zkoušky pokud nebyly zvoleny ve společné části MZ, u ANJ je nepovinná profilová zkouška ústní doplněna i písemnou prací, jen nemá didaktický test – dle novely školského zákona §79 odst 5).

(Maturitní zkouška z předmětu Programování (PRO) zahrnuje učivo z předmětu Programování za 2, 3 a 4. ročník včetně příslušné učební praxe. Maturitní zkouška z předmětu Operační systémy (OPS) zahrnuje učivo předmětů Operační systémy (OPS), Počítačové sítě (PSI), Teorie informačních technologií (TIT) a učební praxe z těchto předmětů. Maturitní zkouška z předmětu Grafika a zpracování digit. záznamu zahrnuje učivo z předmětu Grafika (GRA) za 2, 3 a 4. ročník včetně příslušné učební praxe a učivo z předmětu Zpracování digitálního záznamu (ZDZ) za 2, 3 a 4. ročník včetně příslušné učební praxe).

 

pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Obchodní akademie (4C)

3 povinné zkoušky:   praktická MZ z odborných předmětů – v délce 360 minut

                        ústní MZ z Ekonomiky

                        ústní MZ z Účetnictví

nabídka nepovinných zkoušek (max. dvě):

ústní zkoušky: Právo případně Matematika či Anglický jazyk nebo Německý jazyk – jako ústní zkoušky pokud nebyly zvoleny ve společné části MZ (u ANJ nebo NEJ je nepovinná profilová zkouška ústní doplněna i písemnou prací, jen nemá didaktický test – dle novely školského zákona §79 odst 5), a jako praktická zkouška je nabízena Písemná a elektronická komunikace (PEK).

 

(Povinné profilové zkoušky MZ dány ŠVP, nepovinné upřesněny organizačním řádem v září 2020, tedy v termínu dle §79 odst. 3 škol. zákona, s tématy pro jednotlivé profilové MZ seznámí žáky vyučující předmětů (do 30.9.2020 či dle novely ŠZ nejdéle 7 měsíců před konáním profilových MZ) včetně vyvěšení na vnitřní počítačové síti školy)

AKTUÁLNÍ INFORMACE K MATURITÁM SLEDUJTE na webu maturita.cermat.cz