Přijímání žáků

Přijímací řízení 2023

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023 – KE STAŽENÍ ZDE

KAŽDÝ UCHAZEČ MUSÍ VYKONAT JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU (POVINNOU PRO VŠECHNY MATURITNÍ OBORY), JEJÍ VÝSLEDEK BUDE TVOŘIT 60% CELKOVÉHO VÝSLEDKU A 40% BUDE TVOŘIT PROSPĚCH ZE ZŠ (KONEC 8. ROČNÍKU A POLOLETÍ 9. ROČNÍKU).

Všechny 3 vyučované obory jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou a jsou vyučovány pouze v denní formě studia.

EKONOMICKÝ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02, ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE

INFORMATICKÝ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 18-20-M/01, ŠVP MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNICKÝ OBOR: ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, ŠVP ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE

DO KAŽDÉHO Z OBORŮ SE PRO ROK 2023 / 2024 BUDE PŘIJÍMAT 30 ŽÁKŮ.

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ)

Přihlášky ke studiu (do 1. kola) musí zájemci odevzdat (zaslat) do 1. 3. 2023.

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ).  Pozor: přihlášku je v případě podávání dvou přihlášek na dvě školy samozřejmě nutno vyplnit dvojmo (stejně, neměnit pořadí) a poslat (doručit) na obě školy nejpozději do 1. března! Pořadí škol na formuláři přihlášky je závazné pro termín jednotných přijímacích testů (na 1. škole koná testy v 1. termínu, na 2. škole ve druhém termínu), ale není závazné pro to, na kterou školu žák nastoupí, rozhodující je až kam odevzdá zápisový lístek. (Pozn. zápisový lístek vydává základní škola – je přísně evidovaný – nebo u uchazečů, kteří již ZŠ absolvovali dříve, nutno zápisový lístek vyzvednout na odboru školství krajského úřadu dle místa bydliště).

Pro rozhodování o přijetí ke studiu na SOŠ Blatná není třeba výstupní hodnocení ze základní školy. Lékařské potvrzení musí být povinně již na přihlášce pro obor Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika kód 26-41-M/01). Až po přijetí musí být před nástupem ke studiu doplněno lékařské potvrzení o schopnosti studia oboru (včetně praxí) i pro obory Obchodní akademie a Informační technologie (obory sice nemají zdravotní omezení a to ani na praxích mimo školu, ale z formálních důvodů se pro budoucí praxe na podniku vyžaduje lékařské potvrzení – doporučujeme řešit lékařským doporučením již na přihlášce i u těchto oborů, jinak bude nutné toto doplnit do začátku školního roku).

Přijetí je nutno potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků (zápisový lístek obdržíte v ZŠ). Zápisový lístek musí být podepsán žákem i zákonným zástupcem. Zápisový lístek lze odevzdat osobně či zaslat doporučeně poštou (pak je rozhodující datum na razítku pošty).

V případě, že by ke dni vyvěšení byl žák uveden jako „nepřijat“ pro větší počet uchazečů je vhodné ihned kontaktovat ředitele a podat odvolání (po odevzdání zápisových lístků je pravděpodobné přijetí na místo těch, kteří ZL neodevzdají).

Jednotná přijímací zkouška se bude konat 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023. Další obecné informace naleznete na webu:  https://prijimacky.cermat.cz/

Případné dotazy k přijímání do SOŠ Blatná u ředitele školy: skola@blek.cz | 383 412 212