Přijímání žáků pro rok 2020

Ředitel SOŠ Blatná vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijímání žáků do 1. ročníku roku 2020/21 pouze pro obory Elektronické počítače a Obchodní akademie.

Přihlášky lze podávat průběžně až do 31. 8. 2020 (přihlášku označte „2. kolo“, musí obsahovat prospěch ze ZŠ v 8. roč. a pololetí 9. roč. potvrzený základní školou). Hlásit se mohou uchazeči, kteří zatím neodevzdali zápisový lístek na žádnou školu.

Pro druhé kolo přijímacího řízení je nabízeno:

10 míst pro ŠVP Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika 26-41-M/01) 

10 míst pro ŠVP Obchodní akademie (RVP Obchodní akademie 63-41-M/02) 

Pro obor Elektrotechnika 26-41-M/01 musí být součástí přihlášky lékařské potvrzení.

Pro 2. kolo (a případná další kola) platí dodatek kritérií přijímacího řízení, že konání přijímacího testu lze prominout v případě žáků, kteří doloží absolvování písemného přijímacího testu jednotné přijímací zkoušky na jiné škole (na kterou v kole prvním nebyli přijati – neodevzdali zápisový lístek) a dle kritérií z prvního kola dosáhnou celkem minimálně 25 bodů. Těmto uchazečům lze vydat rozhodnutí i bezprostředně po obdržení přihlášky a to až do naplnění kapacity oboru snížené o číslo 1. Uchazeči, kteří ve 2. (či dalším) kole uvedené podmínky nesplní, mohou být přijati na základě úspěšného vykonání přijímacího testu z českého jazyka a matematiky.“

Pozvánku k případnému přijímacímu testu zašle ředitel školy. Další informace na webu školy www.blek.cz či osobně u ředitele či zástupce ředitele školy (kontakty viz web školy).

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ) nebo je k dispozici ke stažení a vytištění zcela dole na této stránce.

Vyhodnocení 1.kola přijímacího řízení:

Přijetí v 1. kole je oznámeno formou vyvěšení ve škole a na tomto webu školy pod přiřazeným kódem (viz kritéria, 60% test a 40% prospěch ZŠ) a to dnem 15.6. (výsledky testů obdržely všechny školy od CERMATU během 15.6.). Poštou se zasílá jen případné rozhodnutí o nepřijetí (nepřijatí pro větší počet lépe umístěných uchazečů letos mají možnost požádat o vydání „nového rozhodnutí“ – poučení a formulář najdou u rozhodnutí. Lze očekávat, že se několik dalších míst může uvolnit po uplynutí termínu pro odevzdání zápisových lístků). Přijetí nabude platnost až po odevzdání zápisového lístku škole – doneste nebo odešlete jej řediteli školy bez odkladu ihned po vyvěšení výsledků, nejpozději do 5 pracovních dnů po vyvěšení, tedy do 23.6. (Až teprve současně s odevzdáním zápisového lístku obdrží uchazeč/zákonný zástupce písemné rozhodnutí o přijetí.) Kód, pod kterým jsou uveřejněny výsledky, mají všichni uchazeči na pozvánce (evidenční číslo žáka). Uchazeči, kteří testy konali na jiné škole, obdrželi evidenční číslo v dopise.

V případě nejasnosti kontaktujte ředitele školy.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V 1.KOLE JSOU ZDE:

obor informační technologie

obor elektronické počítače

obor obchodní akademie

(V oboru informační technologie bylo možné vyvěsit „přijat“ u více než 30 žáků protože část lépe umístěných uchazečů již oznámila odevzdání zápisového lístku na jiný obor, což umožnilo přijmout několik dalších uchazečů).

(Celkový počet bodů není prostým součtem vyvěšených bodů za ZŠ a bodů z jednotných přijímacích testů, ale je to výsledek výpočtu dle vzorce uvedeného v kritériích zohledňujícího 60% za test a 40% za ZŠ).

Informace ke studiu (o učebnicích, možnosti ubytování, stravování atd.) budou rodičům žáků, kteří přijetí potvrdí odevzdáním zápisového lístku, zaslány začátkem července a vyvěšeny na www.blek.cz

Kritéria platná pro přijímání do SOŠ Blatná v roce 2020 (vyvěšena v lednu 2020): ZDE

Pro 2. kolo (a případná další kola) platí dodatek kritérií přijímacího řízení, že konání přijímacího testu lze prominout v případě žáků, kteří doloží absolvování písemného přijímacího testu jednotné přijímací zkoušky na jiné škole (na kterou v kole prvním nebyli přijati – neodevzdali zápisový lístek) a dle kritérií z prvního kola dosáhnou celkem minimálně 25 bodů. Těmto uchazečům lze vydat rozhodnutí i bezprostředně po obdržení přihlášky a to až do naplnění kapacity oboru snížené o číslo 1. Uchazeči, kteří ve 2. (či dalším) kole uvedené podmínky nesplní, mohou být přijati na základě úspěšného vykonání přijímacího testu z českého jazyka a matematiky.“

2. KOLO přijímacího řízení bude pravděpodobně vyhlášeno na několik volných míst do oborů Elektronické počítače (Elektrotechnika) a Obchodní akademie, a to během konce června, zájemci mohou kontaktovat ředitele už nyní. Do oboru Informační technologie není vyhlášení 2. kola pravděpodobné.

AKTUÁLNÍ ZMĚNA ZÁKONA přijatá pro PŘIJÍMÁNÍ v roce 2020 (viz cermat.cz ) :

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška

Na základě ustanovení tohoto zákona proběhne jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví termín konání zkoušky po rozhodnutí o obnovení výuky ve školách a zveřejní jej na svých internetových stránkách. 

Výsledek jednotné přijímací zkoušky se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Kritéria pro přijímaní uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %, v případě oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

(Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej zveřejní na svých internetových stránkách.)

Počty přijímaných uchazečů: do všech tří oborů se přijímá po jedné třídě (max po 30 žácích).

Všechny 3 vyučované obory jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou a jsou vyučovány pouze v denní formě studia

ekonomický obor: OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02, ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE

informatický obor: Informační technologie 18-20-M/01, ŠVP MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

elektrotechnický obor: Elektrotechnika 26-41-M/01, ŠVP ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE

Aktualizace (ze dne 14.5.): POZVÁNKY budeme odesílat během 19.5. (mailem byl-li uveden – i v obálce – v té budou i informace k podmínkám včetně formuláře čestného prohlášení). MŠMT k průběhu přijímacích zkoušek nyní vydalo vyhlášku 232/2020Sb. – je k dohledání na webu CERMATU  https://prijimacky.cermat.cz/

AKTUALIZACE (ze dne 7.5.): MŠMT již stanovilo přesný termín jednotných přijímacích testů na pondělí 8. června 2020. Pozvánku k jednotným přijímacím testům obdržíte mailem (byla-li uvedena mailová adresa rodiče) nebo případně v obálce (s doručenkou) nejpozději 14 dnů před termínem testů (tedy odešleme cca do 22.5.). (Pozvánku zašle škola uvedená na 1. řádce na přihlášce, ale výsledek testu obdrží obě školy a obě zařadí žáka do vyhodnocení. Žáci, kteří mají naší školu „na druhé řádce“ od nás nedostanou pozvánku na testy, ale pošleme jim informační mail či dopis. Ti, kteří měli na první řádce nematuritní obor, pozvánku od nás také obdrží.)

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat v termínu dle upřesnění ministerstva školství v úterý 14. 4. 2020 a ve středu 15. 4. 2020 (přihlášení uchazeči obdrží pozvánky: do školy uvedené na prvním řádku přihlášky na termín stanovený MŠMT na úterý 14.4. a do školy uvedené na druhém řádku přihlášky bude pozvánka na středu 15.4., v případě, že letos bude platit jen 1 termín, pak se testy konají jen na škole uvedené na 1. místě, samozřejmě s možností odevzdat zápisový lístek na libovolnou z obou škol či oborů, obě školy dostanou výsledek testu a zahrnou uchazeče do vyhodnocení).

Děkujeme zájemcům o studium za zaslané přihlášky do 1. kola přijímacího řízení. Pozvánku k jednotným přijímacím testům obdržíte mailem (byla-li uvedena mailová adresa, přijetí pozvánky mailem nutno mailovou odpovědí potvrdit) nebo případně v obálce (s doručenkou) minimálně 14 dnů předem do konce března  Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR BUDOU POZVÁNKY k testům ODESLÁNY AŽ PO UPŘESNĚNÍ (potvrzení či posunutí) termínu ze strany MŠMT (předpoklad konání testů v červnu). Pozvánky se posílají nejpozději 14 dnů předem, vyčkejte tedy v klidu do vyjasnění situace.

Přihlášky ke studiu (do 1. kola) musí zájemci odevzdat (zaslat) do 1. 3. (v roce 2020 ještě do pondělí 2. 3.).

Pro rozhodování o přijetí ke studiu na SOŠ Blatná není třeba výstupní hodnocení ze základní školy. Lékařské potvrzení musí být povinně již na přihlášce pro obor Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika tedy kód 26-41-M/01), který není vhodný pro žáky s poruchou jemné motoriky rukou. Až po přijetí musí být před nástupem ke studiu doplněno lékařské potvrzení o schopnosti studia oboru (včetně praxí) i pro obory Obchodní akademie a Informační technologie (obory sice nemají zdravotní omezení a to ani na praxích mimo školu, ale z formálních důvodů se pro budoucí praxe na podniku vyžaduje lékařské potvrzení – doporučujeme řešit lékařským doporučením již na přihlášce i u těchto oborů, jinak bude nutné toto doplnit do začátku školního roku).

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ) nebo je zde k dispozici ke stažení a vytištění varianta PŘIHLÁŠKA SOŠ Blatná jako 1. škola nebo 1. strana ve variantě PŘIHLÁŠKA SOŠ Blatná jako obě školy (hlásí-li se k nám na dva obory) (zadní strana viz předešlá varianta). Pozor: přihlášku je v případě podávání dvou přihlášek na dvě školy samozřejmě nutno vyplnit dvojmo (stejně, neměnit pořadí) a poslat (doručit) na obě školy nejpozději do 1. března! Pořadí škol na „novém“ formuláři přihlášky je závazné pro termín jednotných přijímacích testů (na 1. škole koná testy v 1. termínu, na 2. škole ve druhém termínu), ale není závazné pro to, na kterou školu žák nastoupí, rozhodující je až kam odevzdá zápisový lístek. (Pozn. zápisový lístek vydává základní škola – je přísně evidovaný – nebo u uchazečů, kteří již ZŠ absolvovali dříve, nutno zápisový lístek vyzvednout na odboru školství krajského úřadu dle místa bydliště).

——————————————————————————————————————-