3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel SOŠ Blatná vyhlašuje 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijímání žáků do 1. ročníku roku 2022/2023. Přihlášky lze podávat průběžně až do 29. 8. 2022 (přihlášku označte „3.kolo“, musí obsahovat prospěch ze ZŠ z pololetí 8. ročníku a pololetí 9. ročníku potvrzený základní školou). Hlásit se mohou uchazeči, kteří zatím neodevzdali zápisový lístek na žádnou školu.

Pro třetí kolo přijímacího řízení je nabízeno:

6 míst pro ŠVP Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika 24-41-M/01)
3 místa pro ŠVP Moderní informační technologie (RVP Informační technologie 18-20-M/01)
3 místa pro ŠVP Obchodní akademie (RVP Informační technologie 63-41-M/02)

„Pro 3. kolo přijímacího řízení platí dodatek kritérií přijímacího řízení: konání přijímacího testu lez prominout v případě žáků, kteří doloží absolvování písemného přijímacího testu
jednotné přijímací zkoušky na jiné škole (na kterou v kole prvním nebyli přijati – neodevzdali zápisový lístek) a prospěli v 1. pololetí 8. a 9. ročníku ZŠ. Těmto uchazečům lze vydat
rozhodnutí i bezprostředně po obdržení přihlášky a to až do naplnění kapacity přijímacího řízení pro daný obor snížené o číslo 1. Uchazeči, kteří ve 2. (či dalším) kole podmínku doložení
absolvování přijímacího testu nesplní, mohou být přijati na základě úspěšného vykonání přijímacího testu z českého jazyka a matematiky. Pozvánku k případnému přijímacímu testu
zašle ředitel školy.

Další informace na webu školy www.blek.cz či osobně u ředitele či zástupce ředitele (kontakty viz web školy).

V SOŠ Blatná dne 27. 6. 2022

Vyhodnocení 2. kola přijímacího řízení

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

2. kolo pro obory Elektronické počítače a Obchodní akademie:  Více informací ZDE

2. kolo pro obor Moderní informační technologie: Více informací ZDE

Výsledky přijímacích zkoušek 2022

Obor: Moderní Informační Technologie
Obor: Elektronické Počítače
Obor: Obchodní Akademie

Přijetí je nutno potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků (zápisový lístek obdržíte v ZŠ). Zápisový lístek musí být podepsán žákem i zákonným zástupcem. Zápisový lístek lze odevzdat osobně či zaslat doporučeně poštou (pak je rozhodující datum na razítku pošty).

V případě, že by ke dni vyvěšení byl žák uveden jako „nepřijat“ pro větší počet uchazečů (u oboru Informační technologie) je vhodné ihned kontaktovat ředitele a podat odvolání (po odevzdání zápisových lístků je pravděpodobné přijetí na místo těch, kteří ZL neodevzdají).

Na oborech Elektrotechnika a Obchodní akademie, kde jsou po prvním kole přijímacího volná místa, vyhlásí ředitel školy v pondělí 2. 5. 2022 druhé kolo přijímacího řízení na tyto obory.

Obecné informace k přijímacím testům jsou na webu: https://prijimacky.cermat.cz/

Případné dotazy k přijímání do SOŠ Blatná u ředitele školy: skola@blek.cz | 383412212

Dne 2. 5. 2022 ředitel vyhlásí přijímací řízení na několik volných míst pouze pro obory Elektronické počítače a Obchodní akademie – v případě zájmu kontaktujte ředitele školy.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022 KE STAŽENÍ ZDE

Všechny 3 vyučované obory jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou a jsou vyučovány pouze v denní formě studia.

EKONOMICKÝ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02, ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE

INFORMATICKÝ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 18-20-M/01, ŠVP MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNICKÝ OBOR: ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01, ŠVP ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ)

Přihlášky ke studiu (do 1. kola) musí zájemci odevzdat (zaslat) do 1. 3. 2022.

Pro rozhodování o přijetí ke studiu na SOŠ Blatná není třeba výstupní hodnocení ze základní školy. Lékařské potvrzení musí být povinně již na přihlášce pro obor Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika kód 26-41-M/01). Až po přijetí musí být před nástupem ke studiu doplněno lékařské potvrzení o schopnosti studia oboru (včetně praxí) i pro obory Obchodní akademie a Informační technologie (obory sice nemají zdravotní omezení a to ani na praxích mimo školu, ale z formálních důvodů se pro budoucí praxe na podniku vyžaduje lékařské potvrzení – doporučujeme řešit lékařským doporučením již na přihlášce i u těchto oborů, jinak bude nutné toto doplnit do začátku školního roku).

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ).  Pozor: přihlášku je v případě podávání dvou přihlášek na dvě školy samozřejmě nutno vyplnit dvojmo (stejně, neměnit pořadí) a poslat (doručit) na obě školy nejpozději do 1. března! Pořadí škol na formuláři přihlášky je závazné pro termín jednotných přijímacích testů (na 1. škole koná testy v 1. termínu, na 2. škole ve druhém termínu), ale není závazné pro to, na kterou školu žák nastoupí, rozhodující je až kam odevzdá zápisový lístek. (Pozn. zápisový lístek vydává základní škola – je přísně evidovaný – nebo u uchazečů, kteří již ZŠ absolvovali dříve, nutno zápisový lístek vyzvednout na odboru školství krajského úřadu dle místa bydliště).