Přijímání žáků v roce 2021

Ředitel SOŠ Blatná vyhlašuje:

2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBOR MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

3.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBORY ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE A OBCHODNÍ AKADEMIE

Výsledky 2. kola přijímacího řízení u oborů:

Elektronické počítače

Obchodní akademie

Úřední hodiny v době prázdnin:

7 – 25. 7. 2021 pondělí a středa od 9:00 do 11:00
7. – 25. 8. 2021 středa od 9:00 do 11:00

—–

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek – (obor obchodní akademie)

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek – (obor elektronické počítače)

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek – (obor moderní informační technologie)

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek – (obor obchodní akademie)

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek – (obor elektronické počítače)

Zápisový lístek nutno odevzdat do 10 pracovních dnů.
Odvolání nutno odevzdat do 3 pracovních dnů od vyvěšení výsledků 1. kola.  VZOR ODVOLÁNÍ ZDE

Současně ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro obory Elektrotechnika (Elektronické počítače) a Obchodní akademie – PODROBNOSTI ZDE

 


Přijímací testy z ČJL a z MAT proběhly ve dnech 5.5. a 6.5. 2021 (pro uchazeče o obor Moderní informační technologie). Vzhledem k „opatřením ministra školství“ byl termín pro možné vyvěšení výsledků přijímacího řízení pro všechny obory (i pro všechny školy s maturitními obory) posunut až na středu 19.5.2021. 

Dne 19.5. tedy na tomto webu v části přijímání žáků bude vyvěšeno pořadí žáků dle vyhodnocení přijímacího řízení (a to pod kódy, které žáci obdrželi, jedná se i o číslo jednací pozvánky). Nejpozději do 10 pracovních dnů pak je nutné zaslat či osobně odevzdat zápisový lístek (s podpisy žáka i zákonného zástupce) řediteli školy.

V případě dotazu či nejasnosti neváhejte telefonicky či mailem kontaktovat ředitele školy.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – TESTOVÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK – ZDE

  • k ministerstvy stanovenému postupu k doložení negativního testu před přijímacími testy ředitel poslal informace uchazečům (rodičům) pozvaným na přijímací testy (většinou mailem)

Aktualizace: dne 15.3. ministr školství upřesnil nové opatření k přijímacím zkouškám – došlo k posunu termínu pro školní přijímací zkoušky.

V SOŠ Blatná se školní přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru Moderní informační systémy uskuteční ve středu 5. května a ve čtvrtek 6. května 2021. Uchazeči byli informováni a byla jim zaslána pozvánka.

Jak je uvedeno níže u oborů Elektronické počítače a Obchodní akademie se přijímá bez konání přijímacích testů. Pro všechny školy (maturitní obory) platí, že souhrnné výsledky přijímacího řízení budou na webu školy vyvěšeny (pod kódy uchazečů) až nejdříve 19.5.2021.

Na základě „Kritérií pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22“ a počtu přijatých přihlášek od uchazečů pro první kolo přijímacího řízení rozhodl ředitel SOŠ Blatná takto:

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu oborů Elektrotechnika 26-41-M/01 a Obchodní akademie 63-41-M/02, budou přijati ke studiu těchto oborů bez konání písemných přijímacích zkoušek. Dotčení uchazeči budou o této skutečnosti informováni individuálně nejpozději do 19. 3. 2021, vyvěšení výsledků proběhne u všech oborů (a na všech školách) až nejdříve 28. 4. 19.5. (ZMĚNA)

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu oboru Informační technologie 18-20-M/01, školní písemnou přijímací zkoušku pro přijetí ke studiu konají. O podrobnostech a organizaci školní přijímací zkoušky budou informováni v průběhu března 2021 a obdrží také pozvánku k jejímu vykonání (na 14. nebo 15. 4. 5. 5. nebo 6. 5. 2021).

V Blatné 4. 3. 2021 Ing. Mgr. Pavel Kotrouš, ředitel SOŠ Blatná

V kritériích přijímání v roce 2021 jsou stanoveny „školní přijímací testy z matematiky a z českého jazyka“ (v kratším rozsahu než JPZ), zájemcům na vyžádání poskytneme vzorový přehled možných otázek buď osobně při individuální prohlídce školy nebo po domluvě zašleme mailem (napište si na skola@blek.cz).

Termín školního přijímacího testu (viz kritéria): buď středa 14. dubna 2021 nebo čtvrtek 15. dubna 2021, uveďte jeden z těchto dnů na přihlášku (čas a podrobnosti budou na pozvánce).

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STAŽENÍ ZDE

Počty přijímaných uchazečů: do všech tří oborů se přijímá po jedné třídě (max po 30 žácích).

Všechny 3 vyučované obory jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou a jsou vyučovány pouze v denní formě studia

ekonomický obor: OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02, ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE

informatický obor: Informační technologie 18-20-M/01, ŠVP MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

elektrotechnický obor: Elektrotechnika 26-41-M/01, ŠVP ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ) nebo je k dispozici ke stažení a vytištění níže na této stránce.

Přihlášky ke studiu (do 1. kola) musí zájemci odevzdat (zaslat) do 1. 3. 

Pro rozhodování o přijetí ke studiu na SOŠ Blatná není třeba výstupní hodnocení ze základní školy. Lékařské potvrzení musí být povinně již na přihlášce pro obor Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika tedy kód 26-41-M/01), který není vhodný pro žáky s poruchou jemné motoriky rukou. Až po přijetí musí být před nástupem ke studiu doplněno lékařské potvrzení o schopnosti studia oboru (včetně praxí) i pro obory Obchodní akademie a Informační technologie (obory sice nemají zdravotní omezení a to ani na praxích mimo školu, ale z formálních důvodů se pro budoucí praxe na podniku vyžaduje lékařské potvrzení – doporučujeme řešit lékařským doporučením již na přihlášce i u těchto oborů, jinak bude nutné toto doplnit do začátku školního roku).

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ) nebo je k dispozici ke stažení a vytištění varianta ZDE PŘIHLÁŠKA SOŠ Blatná jako 1. škola nebo 1. strana ve variantě PŘIHLÁŠKA SOŠ Blatná jako obě školy (hlásí-li se k nám na dva obory) (zadní strana viz předešlá varianta). Pozor: přihlášku je v případě podávání dvou přihlášek na dvě školy samozřejmě nutno vyplnit dvojmo (stejně, neměnit pořadí) a poslat (doručit) na obě školy nejpozději do 1. března! Pořadí škol na „novém“ formuláři přihlášky je závazné pro termín jednotných přijímacích testů (na 1. škole koná testy v 1. termínu, na 2. škole ve druhém termínu), ale není závazné pro to, na kterou školu žák nastoupí, rozhodující je až kam odevzdá zápisový lístek. (Pozn. zápisový lístek vydává základní škola – je přísně evidovaný – nebo u uchazečů, kteří již ZŠ absolvovali dříve, nutno zápisový lístek vyzvednout na odboru školství krajského úřadu dle místa bydliště).

 

Přijímání žáků pro rok 2020 bylo uzavřeno

 

——————————————————————————————————————-