Historie zemědělského školství na Blatensku

Blatenská „ekonomka“ – dnešní Střední odborná škola – od roku 1958 vychovala stovky zemědělských i všeobecných ekonomů a účtařů. I když v posledních letech se poněkud vzdálila zemědělskému zaměření, vznikla jako logické pokračování zemědělského školství na Blatensku. Následující přehled historie zemědělského školství na Blatensku vznikl drobnými úpravami a doplněním článku publikovaného roku 1973 v regionálním tisku Františkem Mikešem pod názvem 50 let zemědělského školství na Blatensku. Upravil a doplnil Ing. Jiří Mikeš.

Počátky zemědělského školství na Blatensku sahají do první poloviny 19. století. Roku 1838 založil Petr Reitiger, učitel v Lažanech tamtéž selskou školu, tzv. „Malý zlatodol“ a v ní vyučoval sousedy v neděli. V roce 1840 -1841 založil také baron Ferdinand Hildprandt v Blatné „Hospodářskou školu pokračovací“. Tato však záhy zanikla. Říšským zákonem ze dne 14. 5. 1869, č. 62 ř. z. a novelou z roku 1883 bylo stanoveno,že mohou být zřizovány odborné kursy o polním hospodářství pro mládež povinnosti školní odrostlou. Tyto odborné kursy, nebo jak se později říkalo „Hospodářské školy pokračovací“, netěšily se pozornosti vídeňských vlád ani zemské samosprávy.

V prosinci roku 1877 povolila zemská školní rada v Praze Hospodářskou školu pokračovací v Blatné. Teprve 10. března 1878 se začalo vyučovat 30 přihlášených žáků ve stáří od 14 do 18 let. V létech devadesátých 19. století zřizovány na venkově hospodářské školy pokračovací pro zemědělskou mládež ve větším počtu, ale trpěly hlavně tím, že návštěva byla dobrovolná. Správou spojeny byly se školou obecnou nebo měšťankou a vyučovali na nich učitelé těchto škol. Pro vyučovaní nauce hospodářství museli absolvovat kurs při některé střední hospodářské (zemědělské) škole. Vyučovalo se 7 – 8 hodin týdně po sedm měsíců v době večerní a v neděli dopoledne. Počátkem I. světové války tyto školy většinou zanikly. Roku 1896 byla založena Hospodářská škola pokračovací v Předmíři. Zanikla v r. 1905. V roce 1899 byla v Čekanicích péčí a nákladem majitelky velkostatku Vlasty Stránecké zřízena Hospodářsko-průmyslová škola pokračovací. Tato soukromá škola byla prvá tohoto druhu jako smíšená škola. V roce 1900 bylo zavedeno vyučování košíkářství. Ve školním roce 1908 – 1909 byla škola přeměněna na Všeobecnou pokračovací školu košíkářskou, v roce 1909 – 10 přesídlila jako státní košíkářská dílna do Blatné a roku 1913 byla zrušena.

Pro vzdělání zemědělců snažil se okres založit v Blatné Zimní hospodářskou školu a to r. 1896 a 1911. Nová myšlenka na zřízení zemědělské školy na Blatensku vznikla roku 1920, kdy zemědělští činitelé blatenského okresu požádali okresní správní komisi o podání návrhu ministerstvu zemědělství, aby byly zabrány místnosti kláštera ve Lnářích pro Zimní hospodářskou školu. Ministerstvo zemědělství a Zemský správní výbor v Praze vyslaly do kláštera lnářského odbornou komisi, která však uznala místnosti za nevyhovující. V roce 1921 navpodzim byl zvolen dvanáctičlenný přípravný výbor pro zřízení Zimní hospodářské školy v okrese blatenském a okresní správní komise v Blatné jmenovala do něho dva zástupce. Byla vyslána dvakrát deputace k ministerstvu zemědělství a zemskému správnímu výboru v Praze, kde jí bylo slíbeno zřízení Zimní hospodářské školy v Blatné. Doma zatím najaty potřebné místnosti a odeslána žádost o povolení. Žádost ta však nebyla vyřízená. Zimní hospodářská škola povolena v sousedním okrese březnickém v Březnici. Zatím byl vydán zákon č. 75 – 1920 Sb. o zřizování lidových škol hospodářských. V říjnu 1922 byla svolána ustavující schůze přípravného výrobu pro zřízení lidové školy hospodářské v Blatné. Ten provedl soupis chlapců a dívek v zemědělství ve stáří 14 – 16 let. Obce v obvodu 6 km vyzvány, aby se přihlásily k vydržování této školy, což všechny učinily. Pak byly získány učitelské síly ze řad učitelů obecné a měšťanské školy v Blatné a pro odborné předměty odborníci z praxe.

Den 25 leden 1923 byl stanoven pro zahájení vyučování. Účast při zahájení byla veliká, sto žáků. Pak pravidelně každý čtvrtek po dobu 5 měsíců od 1. 11. do 31. 3. vyučována všechna zemědělská mládež všeobecně vzdělávacím a odborným předmětům. Definitivně povolena lidová škola hospodářská v Blatné výnosem ministerstva zemědělství ze dne 3. října 1923, číslo 71 708/I-b. Od tohoto data působí v Blatné nepřetržitě zemědělské školy. LŠZ vyučovala v budově obecných a měšťanských škol. Byla dvouletá. Postupně zřízeny pak lidové školy hospodářské v Bělčicích, Hvožďanech, Kadově, Kasejovicích, Sedlici a Rožmitále pod Třemšínem. Od počátku školního roku 1942 – 1943 změněn název na lidová škola zemědělská. Podle základního školského zákona číslo 95/1948 Sb. byly LŠZ ve větších místech přeměněny na povinné základní odborné školy zemědělské o 3 ročnících. ZOŠZ v Blatné zřízena výnosem ministerstva školství z 11. 8. 1948 č. A-168 593/48-Iva/2 a navázala na velmi dobrou tradici LŠZ. Do jejího obvodu připojeno 27 pol. obcí.

Od 1. 9. 1950 přeměna na školu s cyklickým celotýdenním vyučováním. Na školu ustanoveni dva stálí učitelé. Vyučováno v budově sokolovny. V létech 1952-1954 byly ZOŠZ zrušeny a místo nich zřízena střediska pracujícího dorostu (SPD). na okrese blatenském nebylo žádné, nejbližší bylo v Lažanech Defurových v okrese Horažďovice, do něhož se však přihlásilo jen několik žáků z Blatenska.

Teprve od 1. listopadu 1954 zřízeny nové zimní školy zemědělské a to v Blatné, Kasejovicích a Rožmitále pod Třemšínem. Vyučovalo se jeden den v týdnu od 1. 11. do 30. 4. odborným předmětům.Do blatenské ZŠZM se přihlásilo 145 chlapců a děvčat, otevřeno 6 tříd, což při dobrovolné docházce byl jiště velký úspěch. Vyučovalo se v budově odborného učiliště SPZ – RPZ v Blatné. Protože vláda usnesením ze 4.v4. 1958, číslo 304 zavedla dvouletý učební poměr v zemědělství a zřízení dvouletých celoročních učňovských škol zemědělských, byly zimní školy zemědělské mládeže pro 4letém trvání zrušeny. Za dobu svého trvání získaly si všechny tyto blatenské školy-lidová škola hospodářská-zemědělská (1954-1958), dobrou pověst, návštěva jejich byla i při dobrovolné návštěvě prozemědělskou mládež samozřejmá, zaškolení veškeré zemědělské mládeže 100%, školní docházka velmi dobrá.

Od 1. září 1958 byla zřízena v Blatné dvouletá učňovská škola zemědělská (neinternátní). Vyučovalo se v budově bývalé Besedy. Tato škola trvala do roku 1960, kdy 1. září otevřeno v Blatné zemědělské odborné učiliště. Zájem o vzdělání mezi zemědělskou mládeží se projevil opět pronikavě. Při zahájení činnosti mělo ZOU na 200 žáků – učňů. Téhož roku 1960 byla převedena do Blatné i střední zemědělská technická škola oboru ekonomického. V roce 1962 zřízeno podnikové odborné učiliště STS oboru opravář zemědělských strojů v Blatné. SZTŽ Blatná spolu se ZOU sídlila v budově bývalého okresního úřadu v Blatné a od 1. září 1967 v novém areálu zemědělských škol v západní části Blatné, V Jezárkách. ZOU bylo zrušeno v roce 1978, ekonomická SZTŠ, později SZeŠ, SEŠ znovu SZeŠ a nyní SOŠ sídlí v areálu V Jezárkách dodnes.